Hvorfor etablere NBF?

Norges Breddefotballforening (NBF)ble etablert i desember 2010 av representanter fra klubbene Sunndal IL, Kirkenes IF, Skjetten Fotball, IK Gimletroll og Bossekop UL.
Toppfotballen i Norge har i flere år hatt sine interesseorganisasjoner.

NTF (Norsk Toppfotball for Tippeligaen og Adeccoligaen), SFK (Serieforeningen for kvinner for Toppserien og 1. divisjon) samt DF-02 (Divisjonsforeningen for 2. divisjon herrer). Disse arbeider for at toppfotballen på ulike nivåer skal ha best mulige rammebetingelser for sin virksomhet. Dette er isolert sett en fornuftig tanke, og det er liten tvil om at toppfotballens interesseorganisasjoner har fått gjennomslag for mange av sine saker. I en totalorganisasjon som Norges Fotballforbund (NFF) vil det alltid være en balansegang mellom tiltak og satsning som retter seg mot toppfotballen og BREDDEFOTBALLEN. Denne balansen – relatert til økonomi/overføringer, representasjon i styret og komitéer, gjennomslagskraft, fokus/prioriteringer m.v. – er etter manges synspunkt forrykket betydelig – og til ugunst for BREDDEFOTBALLEN.

BREDDEFOTBALLEN står for mer enn 90 % av all aktivitet i Norge. Bare ca. 50 klubber kan defineres som toppklubber, mens mer enn 1.800 klubber er såkalte BREDDEKLUBBER. Det er allment akseptert at toppfotballen har organisert sine interesser. NBF støtter en slik organisering av toppfotballinteressene. Det gjør åpenbart NFF, fotballkretsene og klubbene i Norge også.

Da mener vi det er nødvendig at også BREDDEKLUBBENE får sin egen interesseorganisasjon. Norsk fotball er demokratisk i sin struktur. NBF er enig i at norsk fotball er en fullt ut demokratisk organisasjon fordi beslutningene baserer seg på flertallsprinsippet og med mulighet for at alle klubber har medbestemmelsesrett gjennom sin representasjonsrett for eksempel til NFFs Forbundsting og Kretstingene.

Blir norsk fotball mindre demokratisk ved at BREDDEKLUBBENE også får sin egen interesseorganisasjon? Snarere tvert imot vil NBF hevde. Det vil styrke fotballens demokrati at flertallet av klubbene – BREDDEKLUBBENE – får en tilsvarende mulighet for å påvirke organisasjonen slik mindretallet (les toppklubbene) gjør gjennom tilsvarende interesseorganisasjon. Er det mindre prisverdig å jobbe for BREDDEN enn for toppen av norsk fotball? Er det mindre viktig at BREDDEKLUBBENE koordinerer sine prioriteringer og søker på demokratisk vis å påvirke beslutninger enn at de beste klubbene fremstår mest mulig enhetlig i ulike sammenhenger?

NBF har en fellesinteresse med alle fotballkretsene i Norge. I likhet med fotballkretsene som tilrettelegger for- og administrerer BREDDEFOTBALLEN, er NBF genuint opptatt av at BREDDEKLUBBENES tilbud og rammebetingelser skal være best mulige. Parallellen til NFFs direkte rolle som tilrettelegger og administrator av toppfotballen er påfallende. Vil en link mellom kretsene/NBF være mer komplisert enn NFFs rolle overfor toppfotballen og toppfotballens interesseorganisasjoner? – Nei vi mener ikke det.

NBF mener også at bestående kretsorganisering – 19 fotballkretser – er viktig for nærhet, samarbeid og suksess i BREDDEFOTBALLEN. NBF innestår for denne organiseringen og vil kjempe imot eventuelle tiltak som innebærer at kretser slås sammen og at fotballen blir regionalisert.

NBFs øvrige prioriteringer er at det satses tilstrekkelig på følgende områder:

  • Godt aktivitetstilbud til alle – satsning på barne- og ungdomsfotballen samt seniorfotball i lavere divisjoner.
  • Sunn klubbdrift – bærekraftig økonomi, tilgang på gode anlegg, godt lederskap, gode sportslige tilbud, rekruttering og skolering av dommere, ledere og trenere m.v..
  • Fair-play – respekt for andre, god opptreden, overholdelse av regler og bestemmelser.
  • Sunne oppvekstvilkår – holdninger til rus og alkohol, inkluderende holdninger.
  • Tett samarbeid med offentlige instanser – skape forståelse for breddefotballens betydning som sosialpolitisk virkemiddel, samarbeide om behov for anleggsutbygging/-utvikling, sikre økonomiske rammebetingelser, integrering m.v..
  • Gode relasjoner til samarbeidspartnere – NFF med samarbeidspartnere, fotballkretsene, andre idrettsledd, støttespillere av NBF m.v..

Alle nevnte fokusområder er viktige sider ved fotballkretsenes oppgaver. NBF har ingen ambisjoner om å frata kretsene oppgaver. Snarere tvert imot er det NBFs ønske at kretsene skal bli enda sterkere slik at aktivitetstilbudene skal bli enda bedre og bidra til vekst. Utfordringen er fortsatt den at de klubber kretsene skal jobbe for ikke har en felles interesseorganisasjon slik at man enhetlig, koordinert og best mulig får prioritet og i tilstrekkelig grad blir hørt. Dette vil NBF som interesseorganisasjon gjøre noe med – akkurat som toppklubbene gjør gjennom sine interesseorganisasjoner.

NBF henvender seg til BREDDEKLUBBENE med anmodning om innmelding. Vi håper på bred oppslutning, men det vil selvsagt ta en viss tid før tilslutningen blir tilfredsstillende. Den årlige deltakeravgiften er satt til kr. 1.500.- for klubber som har inntil 25 lag i seriesystemet og kr. 2500,- med mer enn 25 lag. Vi mener NBFs kontingent er satt til et nivå som marginalt påvirker klubbøkonomien og et NBF-medlemskap vil ikke være økonomisk avskrekkende. Kontingenten er for øvrig satt så lavt at NBF for å kunne etablere en fornuftig administrasjon og drift er avhengig av å tilknytte seg eksterne samarbeidspartnere og støttespillere. Også dette arbeidet er igangsatt.

Vi håper administrasjonen og styrende organer i BREDDEKLUBBENE ser viktigheten av at BREDDEFOTBALLEN koordinerer sine interesser. NBFs ambisjon er videre å bli akseptert som et samarbeidsorgan i NFF på lik linje med de organisasjoner som arbeider for toppfotballen spesifikt. NBF kan vanskelig se at det foreligger gode argumenter for at NBF ikke skal få en tilsvarende rolle knyttet til BREDDEFOTBALLENS interesser.

Fra NBFs side poengteres vår klare ambisjon om å ha et positivt samarbeide med fotballkretsene og BREDDEKLUBBENE til fordel for BREDDEFOTBALLEN i Norge

Med vennlig hilsen

NORSK BREDDEFOTBALLFORENING (NBF)

Styret

En nettside fra Fjellvann