Vedtekter

Vedtekter for Norsk Breddefotballforening (NBF). Stiftet 07.desember 2010.

Paragraf 1 – Navn og formål

Foreningens navn er Norsk Breddefotballforening. (NBF).

Foreningen er en frittstående og uavhengig interesseforening for norsk breddefotball.

Klubber som har medlemskap i andre interesseforeninger kan ha medlemskap også i NBF.

Foreningen skal fremme og ivareta medlemsklubbenes felles interesser.

Paragraf 2 – Medlemmer

Alle norske klubber med aktivitet innenfor breddefotball skal kunne være medlemmer.

Paragraf 3 – Kontingent

Medlemsklubbene betaler en årlig kontingent som fastsettes av årsmøtet.

Kontingenten skal være betalt innen 1. mars i virksomhetsåret

Paragraf 4 – Virksomhetsåret

NBF’s virksomhetsår er lik regnskapsåret 1. januar til 31. desember.

Paragraf 5 – Organisering

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet.

Foreningen ledes av et valgt styre bestående av 5 – 7 medlemmer

Paragraf 6 – Årsmøtet

Årsmøtet er NBF’s høyeste myndighet og avholdes innen utgangen av april hvert år.

Innkalling skal være tilsendt medlemmene senest innen 30 dager før årsmøtet og skal inneholde opplysninger om frister for innsendelse av forslag som ønskes behandlet på årsmøtet.

Årsberetning, regnskap, forslag til budsjett for kommende regnskapsår, innkomne forslag ledsaget av styrets innstilling, samt valgkomiteens forslag til valg, skal være medlemsklubbene i hende senest 15 dager før årsmøtet.

Revisjonsberetning framlegges på årsmøtet

Årsmøtet skal avvikles etter følgende dagsorden:

Godkjenning av innkallingen
Valg av møteleder og sekretær
Valg av to delegater til å underskrive møtets protokoll
Behandle styrets årsmelding
Behandle styrets forslag til årsregnskap og balanse for siste regnskapsår
Behandle NBF’s handlingsplan
Behandle innkomne forslag
Behandle styrets forslag til budsjett for neste regnskapsår, herunder å fastsette medlemskontingent.
Valg av leder, nestleder og 3 – 5 styremedlemmer.
Valg av valgkomité
Valg av revisorer
På årsmøtet har hver stemmeberettiget klubb og styrets medlemmer en stemme.

Hver klubb kan være representert med 2 personer, hvorav den ene som observatør.

For å inneha medlemsrettigheter må klubben ha vært medlem i NBF minst en måned før årsmøtet og ha oppfylt medlemsforpliktelser.

Paragraf 7 – Avstemningsregler

Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall godkjente stemmer som møter. Ingen har mer enn de stemmer som er angitt i paragraf 6.

Stemmegivning gjøres ved håndsopprekking.

Ved valg skal det være skriftlig avstemming dersom det er mer enn èn kandidat til et verv.

Beslutning om å endre vedtektene krever minst to tredjedels flertall.

For øvrig avgjøres alle saker med simpelt flertall, med unntak av forhold nevnt foran under valg.

Ved lik stemmefordeling etter to voteringer har styrets leder avgjørende stemme.

Paragraf 8 – Styret

Styret søkes sammensatt med fornuftig geografisk fordeling.

Styrets medlemmer velges for 2 år om gangen, og hvor minst 40 % av styret er på valg hvert år.

Leder og nestleder er ikke på valg samme år.

Styret kan nedsette arbeidsgrupper.

Styret er beslutningsdyktig når samtlige styremedlemmer er innkalt og minst halvparten av styrets medlemmer er tilstede. Blant de frammøte styremedlemmer må enten styrets leder eller nestleder finnes. Vedtak fattes med simpelt flertall.

Ved stemmelikhet har leder eller dennes stedfortreder avgjørende stemme.

Styremøte avholdes minst 4 ganger pr. år.

De valgte styremedlemmer er personlig valgte, og skal sitte valgperioden ut, selv om den valgte styremedlems egen klubbs medlemskap skulle opphøre.

Paragraf 9 – Styrets oppgaver

Styret skal lede foreningen i henhold til foreningens vedtekter, vedtak fattet på årsmøtet, samt vedtak fattet i styret.

Styremøter avvikles ved behov etter fastsetting og innkalling av leder eller leders stedfortreder.

Paragraf 10 – Valgkomité

Valgkomité velges på årsmøtet etter innstilling fra styret. Den skal bestå av 3 medlemmer med fornuftig geografisk spredning. Funksjonstiden er to år, og det velges 1-2 medlemmer hvert år.

Årsmøtet velger ett av medlemmene som leder.

Paragraf 11 – Revisor

Årsmøtet velger 2 revisorer blant medlemsklubbene, eller en ekstern revisor.

Paragraf 12 – Daglig drift

NBF ledes av styret. Det er opp til styret å sørge for foreningens administrasjon og daglige drift, samt ledelse av denne.

Styret kan engasjere styremedlemmer eller andre til å ivareta driftsfunksjoner og prosjektoppgaver etter behov og innenfor budsjett.

Paragraf 13 – Medlemsmøter

Styret kan om ønskelig innkalle til medlemsmøte, der alle medlemsklubber kan møte med to representanter. Medlemsmøtet kan treffe beslutninger i alle saker som forelegges det av styret, og som ikke eksplisitt er lagt til årsmøtet i henhold til paragraf 6.

Avstemningsreglene for medlemsmøtet er de samme som nevnt i paragraf 6.

Medlemsmøtene er beslutningsdyktige. Saker som skal besluttes i medlemsmøter skal på forhand forelegges klubbene.

Paragraf 14 – Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret vedtar dette, eller når minst en tredjedel av medlemsklubbene ønsker det.

Ekstraordinært årsmøte innkalles med 14 dagers frist.

Ekstraordinært årsmøte skal bare behandle saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling til årsmøtet.

Paragraf 15 – Opphør av medlemskap

En klubb som ikke har betalt medlemskontingent i rett tid, mister sine rettigheter i foreningen.

I det øyeblikk medlemskontingenten er betalt, får klubben sine rettigheter tilbake.

Paragraf 16 – Oppløsning

Ved eventuell oppløsning av NBF skal eiendeler og verdier tilfalle et formål som styret i foreningen beslutter.

En nettside fra Fjellvann