Handlingsplan 2013-14

HANDLINGSPLAN NORSK BREDDEFOTBALLFORENING(NBF) 2013 – 2014 (revidert 12.04.2013)

1: MÅL

Norsk Breddefotballforening (NBF) ble stiftet 7.desember 2010 og har som mål å skape større engasjement og fokus på all aktivitet i norsk breddefotball, innenfor barn-, ungdoms- og seniorfotball.

Foreningen skal være et aktivt forum for klubber og ledere i breddefotballen for nettverksetablering, kompetanse- og erfaringsutvekslinger mellom breddeklubber.

Foreningen skal være en aktiv pådriver for sportslig og økonomisk utvikling i klubbene.

Foreningen skal være en aktiv pådriver for å fremme breddefotballen og breddeklubbers interesser overfor sentralforbund, offentlige myndigheter, media og andre instanser som er relevante.

2: STRATEGI

NBF skal være tydelig og utadrettet for synliggjøring av breddeklubbers samfunnsinnsats og verdiskapning.

NBF skal aktivt og tydelig kommunisere foreningens målsetninger.

NBF skal søke samarbeid med sentralforbund, interesseforeninger og andre relevante samarbeidspartnere som har sammenfallende interesser med breddefotballen og breddeklubber.

Gjøre foreningen til et aktivt redskap og attraktivt nettverk for breddeklubber, med målsetning er å ha minimum 150 medlemsklubber ved denne handlingsplanens utløp.

3: GRUNNLEGGENDE VERDIER OG ORGANISASJONSPRINSIPPER

NBF er en frittstående og uavhengig interesseforening for norsk breddefotball, med formål å styrke nettverket mellom breddeklubber og fremme breddefotballens interesser.

NBF har ikke ansvar for, og skal ikke ivareta, oppgaver som er tillagt NFF og/eller fotballkretsene. NBF vil som interesseorganisasjon engasjere seg i fotballpolitiske og idrettspolitiske spørsmål til beste for breddefotballen.

Klubbene er det primære aktivitetsledd i norsk fotball.

Hovedrollen til NFF sentralt og fotballkretsene er å legge til rette for størst mulig aktivitet.

NBF vil gjennom sitt arbeid støtte opp under dette, og være en aktiv pådriver for en sterk og synlig felles forståelse og respekt mellom topp- og breddefotballen.

NBF baserer seg på et godt og konstruktivt samarbeid med fotballkretsene og vil støtte opp under fotballkretsenes interesser og utviklingspotensiale.

NBF skal være en naturlig og tilgjengelig samhandlingspartner for NFF, fotballkretser, interesseforeninger innenfor norsk fotball og andre i saker som gjelder breddefotballen.

NBF vil arbeide for en større deltakelse fra breddeklubber i fotballens besluttende organer som forbundsting og kretsting.

NBF vil arbeide for å øke breddeklubbenes representasjon i NFFs styrende organer og utvalg.

4: KONKRETE MÅLSETNINGER OG OPPGAVER

1)       Kartlegge og formidle omfanget av verdiskapning, årsverk/frivillighet i breddefotballen. Innhente annet grunnlags-/tallmateriale som er relevant for breddeklubber og foreningens arbeid.

2)       Gjøre finansieringen av anlegg for barn og ungdom til en felles nasjonal sak som ikke er avhengig av den enkelte kommunes økonomi.

3)       Skape aksept og økonomi for finansiering av administrative funksjoner/tillitsfunksjoner som ivaretar ledelse og administrasjon i breddeklubber, med bidrag fra offentlige myndigheter/andre finansieringsinstanser.

4)       Arbeide for at ressurser kanalisert gjennom sentralforbund/Norges Fotballforbund også tilføres breddefotballen.

5)       Arbeide for å øke grensene for skattefritak for betalinger/honoreringer innenfor frivillig baserte breddeidrett, samt fullt momsfritak for breddeidretten.

6)       Arbeide for styrking av nasjonale rammer for idrettsanlegg rettet mot breddeidretten. Etablere statlig garanti for at spillemiddelandel for idrettsanlegg utbetales senest ett år etter ferdigstillelse av anlegget.

7)       Idretten må sikres forsvarlige og forutsigbare rammebetingelser gjennom bevilgninger over statsbudsjettet.

8)       Arbeide for et idrettsløft etter modellen av kulturløftet.

9)       Opprettholde og styrke utdanningskompensasjonen til breddeklubbene for spillere som går fra breddefotballen til toppfotballen.

10)    Arbeide for styrket fokus på ledernes og styrenes behov.

11)    Etablere nettverk og forum mellom breddeklubber for kunnskaps-, kompetanse- og erfaringsutvekslinger.

12)    Opprettholde og styrke reiseutgiftsfordelingen innen 3. divisjon, og styrke ordningen gjennom sentrale ressurser.

13)    Øke andelen av frie aktivitetsmidler i overføringsmodellen fra NFF til kretsene.

14)    Være en pådriver som sikrer mest mulig like konkurransevilkår for klubbene i breddefotballen.

15)    Arbeide for realistiske krav til kampfasiliteter i klubbene, og sikre at disse finansieres på en måte som gjør det mulig for alle klubber å oppnå målsettingene.

16)    Søke å finne nasjonale breddesponsorer for fellestiltak og som kan finansiere breddefotballen på områder som gagner klubbene og breddefotballen generelt.

17)    Etablere et forum i foreningen for innspill fra klubbene på saker av organisatorisk og idrettspolitisk karakter.

18)    Arbeide for tilbud om fotballaktivitet for begge kjønn i breddeklubbene.

19)    Sikre at breddefotballklubbenes representasjonsrett på NFFs ting opprettholdes som i dag.

5: ADMINISTRASJON

Dersom medlemstall og økonomi tilsier det har styret fullmakt til å etablere avtaler for administrasjon/honorarer med inntil ett års varighet for ivaretakelse av oppgaver for foreningen, og for kapasitet til å ivareta medlemsklubbers interesser på en best mulig måte.

Dette kan først skje når en slik økonomisk forpliktelse blir muliggjort av tilstrekkelige inntekter både av intern (kontingent) og ekstern (samarbeidspartner) art.

Ambisjonsnivå for foreningen tilpasses tilgjengelige menneskelige og økonomiske ressurser.

Medlemsklubbene oppfordres til å legge ut foreningens logo og link på sine hjemmesider. Dette for å synliggjøre at klubben er medlem og for profilering av NBF og breddeklubbers fellesinteresser.

En nettside fra Fjellvann