Hurra for Kulturministeren

 

Hurra for Kulturministeren.

Vi har merket oss innholdet i Kulturministerens skriv til Norges Idrettsforbund datert 09.12.16 om tilskudd til NIF for 2017. Det er all grunn til å berømme Kulturministeren for at det nå legges klare føringer overfor NIF om prioriteringer av idrettslagenes aktivitetstilbud fremfor drift av sentralforbund. For breddeklubber og lokalidretten er Kulturministerens budskap og tydelighet svært gledelig.

I 2016 utgjorde spillemiddelfordelingen til posten «Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité» kr 660 000 000. I vår verden er dette svært mye penger, det bør være mulig å få til veldig mye for et slikt beløp i løpet av ett år, selvfølgelig avhengig av hvordan man prioriterer. For et slikt beløp kan man lønne 200 generalsekretærer og 200 idrettspresidenter i Norges Idrettsforbund i ett år. Eller man kan gi et godt og gratis fotballtilbud til ca. 100.000 barn og unge i frivilligbaserte breddeklubber.

I tillegg til spillemiddeloverføringene til sentralforbund fra staten kommer innbetalingene fra klubbnivå til overordnede organisasjonsledd, beregninger viser at disse utgjør ca. kr 500 mill. pr. år.

Til sammenligning utgjorde spillemiddeltildelingen i 2016 til posten «Tilskudd til lokale lag og foreninger» kr 315 000 000. Denne posten fordeles direkte til idrettslag gjennom idrettsrådene og tilskudd som klubbene kjenner som «Lokale Aktivitets Midler» eller «LAM». Med nærmere 900.000 registrerte medlemskap i idretten for aldersgruppen 6-19 år utgjør LAM-utbetalingene ca. kr 350 pr. medlemskap for barn og unge.

Slik pengestrømmene i praksis virker innenfor idretten betyr dette at hele LAM-tilskuddet fra spillemidlene pluss mer suges inn til sentralledd i form av egenbetalinger fra klubbnivå til overordnede administrasjonsledd.

Utbetalingen for momskompensasjonen fra statskassen til NIF, særforbund og kretser utgjorde kr 116 mill. En stor del av omsetningen i NIF, særforbund og kretser er lønnskostnader. Som kjent er det ikke merverdiavgift på lønn, likevel regnes lønn med i kompensasjonsgrunnlaget, altså henter organisasjonsledd med store lønnskostnader ut store summer fra den statlige kompensasjonspotten på bekostning av klubber som primært driver aktiviteten på frivillig basis.

I sum har statlige overføringer og klubbinnbetalinger til sentralforbund og administrasjonsledd innenfor idretten passert EN MILLIARD KRONER pr. år med god margin. I tillegg forvalter sentralforbund betydelige beløp i sponsorinntekter, rettigheter og avtaler.

I informasjon fra NIF er fokuset gjennomgående at idrettslag mottar store overføringer og økte overføringer, mens man unnlater å snakke høyt om overføringer til sentralledd og hvordan pengestrømmene innenfor idretten fungerer i praksis. NBFs gjennomganger av klubbregnskaper viser at klubber er nettobidragsytere inn til både statskassen og overordnede administrasjonsledd innenfor idretten. Vi ser også en utvikling der klubbnivå stadig avgiftsbelegges hardere fra overordnede administrasjonsledd i idretten.

Landets politikere og befolkningen generelt lever i stor grad med en forståelse av at store deler av statlige spillemiddelfordelinger til idretten har endestasjon hos idrettslag og lokalidretten. I praksis er virkeligheten en ganske annen. Vi har derfor tre helt konkrete råd til landets politikere for hvordan rammer og betingelser for aktiviteter i klubb kan prioriteres og styrkes på en enkel måte:

* Prioriter bevilgninger til posten «Tilskudd til lokale lag og foreninger». Denne posten i spillemiddelfordelingen til idretten er tilskudd som går direkte til idrettslag med effekt for klubbdrift og lokale aktivitetstilbud.

* Pålegg NIF å rapportere tall for samlede innbetalinger fra klubbnivå til overordnede organisasjonsledd (innbetalinger fra idrettslag og aktive til NIF, særforbund og kretser) i spillemiddelsøknader fra NIF til Kulturdepartementet. Departementet og politikere kan slik få innsikt i betalingskrav som pålegges idrettslag fra overordnede administrasjonsledd i idretten, og ta hensyn til dette når statlige spillemidler fordeles.

* Fjern lønnskostnader som kompensasjonsgrunnlag i momskompensasjonsordning for frivillige organisasjoner. Dersom lønnskostnader ikke fjernes må alternativt rammen styrkes betydelig.

En del politikere har tatt kontakt med oss for nærmere informasjon. Det er svært gledelig og oppløftende for landets mange idrettslag, tillitsvalgte og frivillige at politikere er opptatte av og arbeider for styrking av rammebetingelsene for idrettslag og lokalidretten. Politikere som ønsker nærmere informasjon fra NBF må gjerne ta kontakt. E-mail: post@norskbreddefotball.no

Telefon: styreleder Gunn Heidi Henriksen, mobil 915 94 567

Skriv fra Kulturminister til Norges Idrettsforbund 09.12.16

Om tilskudd til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF) for 2017 https://www.regjeringen.no/contentassets/179b491c71954838aab09f91fc063ac5/oversendelsesbrev_fra_kud_til_nif_09des2016.pdf

Fordeling av spillemidler til idrettsformål https://www.regjeringen.no/no/dep/kud/tilskudd/tilskudd-til-idrett1/Fordeling-av-spillemidler-til-idrettsformal-Hovedfordelingen/id764857/

En nettside fra Fjellvann