FORSLAG TIL FOTBALLTINGET 2017

Flest mulig – lengst mulig – best mulig.

 

Det er fra breddeklubber fremmet forslag til fotballtinget i mars om at posten «breddefotball» styrkes gjennom en opptrappingsplan over 3 år, fra dagens 10 % til 20 % i 2019.

Breddeklubber står for rundt 90 % av fotballaktiviteten i Norge. NFFs budsjett- og regnskapspost «Breddefotball» utgjør ca. 10 %. Vi har over tid sett en utvikling der klubber har vært nødt å øke trenings- og egenbetalinger for barn og unge. For svært mange klubbstyrer har dette vært en vanskelig og smertelig utvikling. NBF har gjennom vår virketid mottatt en rekke henvendelser fra klubbledere som har vært dypt fortvilte for at de ikke har kommet utenom å øke egenbetalinger for unge fotballspillere.

Dette er en utvikling som ofte skyldes kombinasjoner av flere forhold; økte betalinger og krav fra overordet idrettshierarki, økte krav fra myndigheter, mer byråkrati, mer må betales for og mindre kan gjøres på dugnad, endinger og reduksjoner i frivillig arbeid, større kamp om sponsormidler, der blant annet offentlig virksomhet, idrettskretser og forbund er representert med lønnede ansatte i sponsormarkedet og reduserte kommunale bidrag til idrett og frivillige organisasjoner.

Vi har sett en rekke medieoppslag som har omtalt økte betalinger for barn og unge, og oppslag om at unge slutter med fotballaktivitet som følge av økte egenbetalinger. Klubber har et ansvar på dette området, men ansvaret og løsningene ligger definitivt ikke på klubbnivå alene. En rekke faktorer som påvirker denne utviklingen har klubber liten eller ingen innflytelse på. Når det fra NFF er blitt pekt på klubber i slike oppslag med oppfordringer om at klubber må finne løsninger og holde egenbetalinger nede, er dette en grov ansvarsfraskrivelse fra NFF som har et overordnet ansvar og innflytelse på utviklingen av rammebetingelser for klubbnivå.

Dersom NFF og forbundsstyret har vilje til å styrke rammebetingelsene for breddenivå har de også evne, det handler ganske enkelt om prioriteringer. Dersom «flest mulig – lengst mulig – best mulig» er en prioritering man tar på alvor og mener noe med, lar man ord følge handling og prioriterer styrking av posten «breddefotball».

Det vil bli interessant å se hvordan NFFs forbundsstyre innstiller i forslaget.

 

FORSLAG TIL FOTBALLTINGET 2017

FLEST MULIG – LENGST MULIG – BEST MULIG

NFF ser gjensidigheten i samspillet fra grasrot til topp som avgjørende for fotballens unike posisjon og det vidtrekkende engasjementet den fører med seg. Gjennom å skape mer og bedre aktivitet i alle ledd vil NFF styrke rekrutteringen, samt beholde aktive og frivillige lengst mulig. Gjennom økt kompetanse skal vi sikre at kvaliteten i hverdagen blir god nok til at vi kan konkurrere med de beste når det gjelder.

Frivillighet og dugnadsbasert innsats utgjør grunnpilaren i norsk idrettsbevegelse. Dette er grunnleggende verdier for norsk fotball som NFF ønsker å ta vare på gjennom å styrke rammebetingelsene på breddenivå, for å sikre et best mulig fundament for fotballaktiviteten i alle ledd fremover.

NFFs regnskapspost «Breddefotball» utgjorde i Årsrapport 2015 aktivitetsregnskap, 10,4 % av omsetning. NFFs breddepost økes til 20 % gjennom en opptrapping over 3 år:

–        For 2017 til 12 % av omsetning

–        For 2018 til 15 % av omsetning

–        For 2019 til 20 % av omsetning

Økningen skal spesielt rettes mot styrking av rammevilkår og aktiviteter på klubbnivå.

 

Bossekop UL Fotball
Idrettslaget Nordlandet
FK Sykkylven
Kløfta IL fotball
Hammerfest FK
Lyngdal IL fotball

 

 

 

En nettside fra Fjellvann