Momskompensasjon til idrettsanlegg – status

Selv om regelen er blitt at etterslepet til idrettsanlegg øker, må vi si at det oppleves fortvilt og frustrerende at klubber som har bygd anlegg eller planlegger å bygge anlegg ikke bare står overfor et raskt voksende etterslep for spillemidler til anlegg, de må også forholde seg til en uforutsigbar ordning for momskompensasjon.

Lotteritilsynet har mottatt 451 søknader for kompensasjon av anleggsmoms, med total søknadssum 192 millioner kroner. Etter justeringer er det reelle søknadsbeløpet 183 millioner kroner.

Det er for 2015 bevilget 100 millioner til merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg.

I forslag til revidert nasjonalbudsjett har regjeringen foreslått å øke denne bevilgningen med 25 millioner kroner, til totalt 125 millioner kroner. Slik det ser ut nå ligger det altså an til at idrettslag som har søknader inne kan få en avkortning med minst 30 % på omsøkt momskompensasjon dersom ikke rammen økes utover 125 millioner kroner.

Dette mener vi er en håpløs og uforutsigbar ordning for idrettslag. Saksbehandlingen for momskompensasjon avsluttes på høsten, godkjent søknadsbeløp og avkortning vil da bli kjent.

https://www.facebook.com/NorskBreddefotball

En nettside fra Fjellvann