STATUS FOR NASJONALE RAMMEBETINGELSER OG DEN IDRETTSPOLITISKE VERDEN

Vi håper status etter sesongstart er bedre hos våre medlemsklubber enn status er for utviklingen av etterslep av spillemidler til idrettsanlegg. Siden forrige medlemsbrev er årets spillemiddelfordeling gjort og momskompensasjonssøknadene for anlegg er kommet inn. Vi dedikerer derfor dette medlemsbrevet spesielt til informasjon om dette. Rammebetingelsene på dette området har stor betydning for både kommuners og klubbers forutsetninger for å renovere og bygge anlegg, som igjen har stor betydning for klubbaktiviteter.

Vi skrev i forrige medlemsbrev at utviklingen for etterslep av spillemidler til idrettsanlegg bekymret oss stort. Årets spillemiddelfordeling viser at etterslepet øker dramatisk og vokser i et adskillig større tempo enn vi har fryktet. La oss først se litt nærmere på hvilke prognoser det har vært for utviklingen av etterslepet og hva som er kommunisert fra Norges Idrettsforbund:

NIF-artikkel publisert 10. oktober 2013 med overskrift «Ventetiden på spillemidler er på vei ned» «Ventetiden på å få utbetalt spillemidler til anlegg vil reduseres de kommende årene, hvis endringen i tippenøkkelen blir som lovet de neste to årene.».

http://www.idrett.no/nyheter/Sider/Ventetiden-p%C3%A5-spillemidler.aspx

I denne artikkelen publiserte NIF denne prognosen for videre utvikling av etterslepet til og med 2016:

NIF prognose / år 2015 2016
Etterslep kr (mrd) 2,290 2,165

NBF har hevdet at økningen av spillemiddelandelen til 64 % ikke vil kunne redusere etterslepet. Vi utarbeidet med bakgrunn i hva vi anså å være en lite sannsynlig prognose fra NIF vår en egen prognose våren 2014. Prognosen er bl.a. publisert i NBFs faktahefte og distribuert politikere, sentralforbund m.fl.:

NBF prognose / år 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Etterslep kr (mrd) 2,447 2,482 2,553 2,664 2,817 3,016

Note: endringene i tippenøkkelen er blitt som lovet. Idrettens andel av spillemidlene er nå trappet opp til 64 % som lovet.

Det er ikke publisert prognoser for videre utvikling av etterslepet fra NIF utover ovennevnte prognose.

I NIFs prognose beregnes det en reduksjon i etterslepet. Vår prognose viser det motsatte, at etterslepet vil fortsette å stige også etter økning av idrettens spillemiddelandel til 64 %. Den virkelige utviklingen er langt verre enn også vår prognose. Etter årets spillemiddelfordeling er etterslepet vokst til en ny historisk toppnotering, og utgjør nå 2,844 mrd. kroner.

Det er altså grunn til å opprettholde bekymringen for utviklingen av etterslepet. Dette stiller klubber som har behov for og planlegger renovering og utbygging av anlegg i en svært uforutsigbar situasjon der det må tas høyde for lang ventetid og mellomfinansieringskostnader for spillemiddelandel.

Samtidig anser vi det å være enda mer bekymringsfullt å registrere hvordan idrettens egen sentralorganisasjon kommuniserer rundt dette:

Innlegg av generalsekretær Inge Andersen i Nordlys 26. mai 2014.

«Vi er takknemlige for at et samlet storting vedtok å endre tippenøkkelen, slik at 64 prosent av overskuddet til Norsk Tipping går til idretten i fremtiden. Mesteparten av økningen pløyes rett inn i bygging og vedlikehold av idrettsanlegg i hele landet.»

«At vi siden møtet i forrige stortingsperiode også har fått på plass en god ordning for momskompensasjon, gjør at rammebetingelsene i norsk idrett er bedre enn noen gang.»

“Etterslepet vil på anlegg-siden være borte lenge før OL-ilden tennes i 2022.”

http://nordnorskdebatt.no/article/et-ol-i-2022-vil-ikke-sla?qt-mest_popul_rt=0

Nettavisen 24. april 2015/pressemelding fra NIF etter årets spillemiddelfordeling:

«Norsk idrett har fått tidenes største overføring fra Norsk Tipping. En stor del av denne økningen

tilfaller lokalidretten, sier idrettspresident Børre Rognlien.»

http://www.nettavisen.no/sport/kraftig-inntektslft-for-norsk-idrett/3422779300.html

http://www.idrett.no/nyheter/Sider/Tidenes-inntektsloft-for-norsk-idrett!.aspx

Det nevnes ikke i pressemelding og medieoppslag fra NIF at etterslepet i år øker med 399 mill. kroner og må beregnes å passere 3 mrd. kroner med god margin neste år. Et etterslep på 3 mrd. kroner med rentesats 5 % påfører lokalidretten uforutsigbarhet, risiko og mellomfinansieringskostnader på 150 mill. kroner. Disse kostnadene må også forventes å øke betydelig i årene fremover. Slikt nevnes ikke. Lokale aktivitetsmidler øker med 85 mill. kroner til 294 mill. kroner – dette nevnes, men det sies ingenting om at lokale aktivitetsmidler over mange år har økt i minimal grad. Det fokuseres på økninger til lokalidretten, men det sies ingenting om økninger til sentralidretten og sentralforbund.

Etter årets spillemiddelfordeling har vi utarbeidet ny prognose for perioden 2016 – 2020. Denne viser at det ut fra gjeldene rammebetingelser må forventes at etterslepet i 2020 vil være rundt kr 5 mrd. kroner med en gjennomsnittlig ventetid for utbetaling av spillemiddelandel på ca. 4 år. I enkelte fylker kan ventetiden komme opp i 6-7 år.

Parallelt med dette er søkertallene for momskompensasjon for anlegg akkurat publisert av Lotteritilsynet. Det er mottatt 451 søknader, med total søknadssum 192 millioner kroner. Etter justeringer er det reelle søknadsbeløpet 183 millioner kroner.

Det er for 2015 bevilget 100 millioner til merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg.

I forslag til revidert nasjonalbudsjett har regjeringen foreslått å øke denne bevilgningen med 25 millioner kroner, til totalt 125 millioner kroner. Slik det ser ut nå ligger det altså an til at idrettslag som har søknader inne kan få en avkortning på ca. 30 % på omsøkt momskompensasjon. Dette mener vi er en håpløs og uforutsigbar ordning for idrettslag, en ordning som generalsekretær i NIF for under ett år siden omtalte som «en god ordning for momskompensasjon». Saksbehandlingen for momskompensasjon avsluttes på høsten, godkjent søknadsbeløp og avkortning vil da bli kjent.

https://lottstift.no/nb/blog/2015/05/19/momskompensasjon-til-idrettsanlegg-soknadsstatus/

Årsaken til denne situasjonen handler om at det i tillegg til et stort økonomisk etterslep for statlige bidrag til idrettsanlegg, også er et stort fysisk etterslep for renovering og bygging av anlegg. Samtidig er tilskuddsandel over år blitt redusert som følge av manglende økning av satser for å kompensere pris- og lønnsvekst. Endel tilskuddssatser er økt noe og spillemiddelandel til anlegg i pressområder gis et tillegg på 15 %. Noe som absolutt var nødvendig for å stimulere til økt anleggsbygging i pressområder, men det tilføres imidlertid ikke ekstra statlige midler for å dekke dette. Regningen skyves over på lokalt nivå gjennom økte etterslep og rentekostnader. Det samfunnsansvaret idrettslag tar, ikke bare for aktivitet, men også for idrettsanlegg, «belønnes» med uforutsigbarhet og renteregninger for mellomfinansieringskostnader og mulige avkortninger for momskompensasjon.

Dette finner vi svært urimelig og uforutsigbart for idrettslag som i stor baserer sin virksomhet på frivillig virke. Vi vil anbefale idrettslag som har anleggsplaner å følge nøye med i utviklingen på dette området. Våre medlemsklubber må svært gjerne gi oss tilbakemeldinger dersom klubben opplever utfordringer knyttet til anlegg, både egne og kommunale. Fra NBF vil vi fremover følge dette nærmere opp overfor politikere og beslutningstakere.

Det må samtidig sies at det oppleves både fortvilt og provoserende at idrettens sentralorganisasjoner ikke har et langt større fokus og aktiv tilnærming på dette området. Det burde vært unødvendig for en forening som NBF som primært drives på idealistisk basis å følge opp dette, når idretten har ansatte og tillitsvalgte på sentralt nivå som burde ha det som en prioritert oppgave å få opp og frem hvilke utfordringer både etterslepet og anleggsmomsen skaper for lokalidretten. Og gjennom et slikt fokus få etablert anstendige og forutsigbare statlige rammebetingelser for idrettslag. Det er i idrettslagene aktiviteten skapes. Det positive i dette er at vi opplever stor goodwill og sympati for lokal- og breddeidretten blant politikere, samtidig erfarer vi at politikere gjerne ikke er kjent med de utfordringer dagens system medfører. Det må vi i fellesskap få opp og frem.

I likhet med klubber har NBF begrensninger både i økonomiske og menneskelige ressurser til å følge opp alt som burde vært fulgt opp. Det er derfor viktig at vi klarer å gjøre best mulige prioriteringer for NBFs arbeid fremover, slik at vi i størst mulig grad kan bidra til å ivareta medlemsklubbers felles interesser og behov. Vi vil derfor sende ut en medlemsundersøkelse i løpet av de nærmeste ukene. Vi håper alle våre medlemsklubber tar seg tid til å svare på denne.

Utviklingen for etterslep og mulig avkortning på anleggsmomsen er lite lystig for oss å rapportere om, og sikkert lite lystig lesing for dere. Oppmuntringen og inspirasjonen er at det er lystbetont og givende å arbeide for noe som skaper viktige samfunnsverdier, fellesskap og glede for mange. Det skapes så store verdier i breddeklubber at det virkelig må være mulig å få på plass mer anstendige og forutsigbare rammebetingelser.

Med vennlig hilsen

Norsk Breddefotballforening

 

Gunn Heidi Henriksen/sign.                                         Stig Brøndmo/sign.

Styreleder                                                                          Adm./styremedlem.

Nærmere informasjon om våre samarbeidspartnere på www.norskbreddefotball.no

 

 

En nettside fra Fjellvann